KETIDAKPAKAIAN AKTA

(1) Akta ini tidak terpakai bagi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

(2) Akta ini tidak terpakai bagi apa-apa data peribadi yang diproses di luar MalaysIa melainkan jika data peribadi itu diniatkan untuk diproses selanjutnya di Malaysia.